Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling eller hot och våld.

Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi på att det behövs insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Faktorer som ledning och styrning, kommunikation och socialt samspel är nu den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var tredje arbetsskadeanmälan. Om risker inom dessa områden identifieras och förebyggs påverkas också säkerhetsaspekter i arbetet. För stor arbetsbelastning kan medföra att anställda tar risker som att lyfta tungt eller att använda arbetsverktyg på ett felaktigt sätt.

– Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas på grund av sitt jobb. Därför vill vi att fler arbetsgivare tar ansvar för att man i samverkan med sina anställda bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt det regelverk som finns. Då kan man förebygga ohälsa och olyckor på jobbet. Alla tjänar på att agera innan det är för sent både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv, säger Fredrik Hedlund, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Den särskilda inriktningen innebär att Arbetsmiljöverket kommer att fokusera inspektionerna på ohälsa och olyckor kopplade till arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling men även till hot och våld. En av anledningarna till att hotell- och restaurangbranschen, som ofta ses som ett genomströmningsyrke för unga, nu inspekteras är för att förhållandevis få arbetsskador och arbetssjukdomar anmäls där.

Rutiner för att identifiera risker viktiga

Oklarheter i förväntningar samt obalans mellan de krav den anställde har på sig och de resurser hen har för att lösa sina arbetsuppgifter kan vara orsaker både till ohälsa och olyckor. Kränkande särbehandling som mobbning eller sexuella trakasserier kan också bidra. Arbetsplatsen måste därför ha rutiner för att identifiera sådana arbetsmiljörisker och kunskap om hur de kan förebyggas och hanteras. Arbetstidens förläggning med scheman som tar hänsyn till återhämtning är också en viktig aspekt för en hälsosam arbetssituation.

– Individen upplever ofta symptom men orsakerna finns på organisatorisk nivå. Det är viktigt att skilja på symptom och orsak och inte lägga ansvaret på individen. Vi måste fråga oss hur arbetet organiseras och hur det sociala samspelet på arbetsplatsen fungerar, säger Fredrik Hedlund.