Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas som vid till exempel slipning, borrning eller bilning i betong så frigörs damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser och du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar i eller med till exempel byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

Den här utbildningen bygger på AFS 2015:2 som behandlar vad som gäller när man arbetar i miljöer där kvarts och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som gäller, vad som krävs för att arbeta säker samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Utbildningen riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartsdamm förekommer.

Kvarts – Stendamm i arbetsmiljön – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2015:2 22§ ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som
medför hantering av kvartshaltigt material, har tillräckliga kunskaper om
hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och
om hur dessa risker ska förebyggas.