Systematiskt Arbetsmiljöarbete & Ledningssystem

Systematiskt arbetsmiljöarbete - ledningssystem för ditt företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete är att ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Arbetsmiljöfrågor ska vara inordnade i den normala verksamheten och även omfatta psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Alla arbetsgivare måste enligt lagen bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utifrån ert företag bygger vi ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi tar fram dokumentation som av lag och föreskrifter krävs. Samt ger er en bra utgångspunkt för ett fungerande och givande arbetsmiljöarbete. Vi finns med som support under ert arbete och stöttar upp med bland annat skyddsronder, riskbedömningar och årliga uppföljningar.

4 steg till ett sunt och etablerat systematiskt arbetsmiljöarbete på er arbetsplats

Ytterligare tjänster inom SAM

Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Alla arbetsgivare – oavsett om de har en eller många hundra anställda – måste enligt Arbetsmiljölagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet och lägger grunden för en bra arbetsmiljö framåt. Det tjänar både medarbetare, arbetsgivare och samhälle på. Behöver du som arbetsgivare extra stöd i detta arbete? Behöver du få bättre koll på det senaste inom gällande arbetsmiljölagstiftning? Kontakta oss på Sameffekt så berättar vi mer.

Kvalitets- och miljöledningssystem

Sameffekt erbjuder tjänster inom miljö- och kvalitetssystem (ISO) i direkt anslutning till vårt kärnområde arbetsmiljö. Vi har tillsammans med våra underleverantörer åstadkommit många lyckosamma certifieringar.

Kvalitets- och miljöplan

Vid anbudsförfaranden krävs många gånger att entreprenören har en kvalitets- och miljöplan. Denna plan är en kortfattad beskrivning av hur företaget fungerar och ska bland annat innehålla verksamhetsbeskrivning, kvalitets – och miljöledningssystem och arbetsmiljöprogram. Sameffekt kan hjälpa er att skapa en sådan plan.

Stöd samt rådgivning inför och efter besök av Arbetsmiljöverket

Har ni fått meddelande om inspektion av arbetsmiljöverket eller har ni redan haft en inspektion och har saker som behöver åtgärdas? Vi hjälper att er att ta fram nödvändiga dokument och genomföra de åtgärder som krävs.

Kemikalieförteckning

I alla verksamheter där kemiska riskkällor förekommer, ska dessa förtecknas och riskbedömas. Vi på Sameffekt kan hjälpa företag med att skapa förteckningar och att hålla dem uppdaterade.