Du vet väl att du enligt lag är skyldig att bedriva arbetsmiljöarbete och att det arbetet ska omfatta alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Enligt AFS 2001:1 gällande systematiskt arbetsmiljöarbete krävs att du som arbetsgivare:

  • Har en arbetsmiljöpolicy samt rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Tydlig arbetsfördelning där alla innehavande av en arbetsmiljöuppgift har den kunskap, kompetens, befogenhet och tid som krävs för att kunna utföra arbetsuppgiften.
  • Regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon ska komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet, samt åtgärda de risker som upptäcks.
  • Dokumentera arbetsmiljöarbetet.

Har du inte ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns det risk för sanktionsavgift.