Trivs er personal på jobbet?

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, ser till att personalen trivs och mår bra hos er. Trivs personalen så går företaget bra. Win – win!

Vad är SAM?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är att ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Arbetsmiljöfrågor ska vara inordnade i den normala verksamheten och även omfatta psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Alla arbetsgivare måste enligt lagen bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vad händer på Sameffekt

Sameffekt anordnar många olika slags utbildningar, både öppna utbildningar och företagsanpassade. En nyhet i kursutbudet är att vi nu utbildar i BAM – Bättre arbetsmiljö. Det är en tredagars-utbildning som vänder sig till chefer och skyddsombud samt till de som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Utbildningen kommer att finnas som öppen utbildning samt som företagsanpassad utbildning. Den första öppna utbildningen kommer att hållas 28, 29 januari samt 11 februari. Är ni intresserade av att boka in er eller bara vill höra mer – kontakta oss på info@sameffekt.se eller på telefonnummer 0480–238 00.

Utan tvekan den mest användbara utbildningen jag deltagit i. Vi diskuterade verkligheten och inte bara lagparagrafer. Arbetsmiljö handlar ju om människor i verkligheten.
Mycket bra!

Sagt av deltagare efter arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsledare.

BAM Bättre Arbetsmiljö

News Flash!

Nu gör Arbetsmiljöverket för första gången en undersökning för att ta reda på svenska folkets attityder till arbetsmiljöarbete. Anledningen är att de vill öka engagemanget och intresset för arbetsmiljöfrågorna. Attitydundersökningen genomförs av statistikmyndigheten SCB och resultaten presenteras i november. Undersökningen kommer sedan att genomföras vartannat år.

Dödsolyckor i det svenska arbetslivet har ökat. Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en analys av de omständigheter som föregick de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under år 2018 och första halvåret år 2019. I analysarbetet ska särskilt fokus läggas på de mest olycksdrabbade branscherna. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i samband med årsredovisningen för 2019.

Visste du att…
… alla företag är skyldiga att dokumentera sitt arbetsmiljöarbete.

Lär känna våra kunder

Sameffekt har över 500 kunder och en av våra nöjda kunder är Kosta Glasproduktion AB. Vår konsult Lennart Pettersson har bistått dem med diverse tjänster inom arbetsmiljöområdet, till exempel riskbedömningar. Sameffekt ställde 3 snabba frågor till deras produktionschef Peter Johansson och Miljö- och kvalitetsansvarig Karin Lundstedt.

 Nyhetsbrev Oktober 2019 Kunder

Vilka utmaningar anser ni finns när det gäller arbetsmiljön?

Den stora utmaningen ligger i dokumentationen. Historiskt har vi, som jag ser det, alltid jobbat med arbetsmiljön. Vi har däremot haft svårt att dokumentera det vi gjort.

Vilka är fördelarna med att ta hjälp av en konsult jämfört med att göra arbetet själva?

Att få till en bra struktur och en god helhetsbild som ser till att inget hamnar mellan stolarna.

Vad har Sameffekt bidragit till i ert företag?

Se ovanstående svar!

Chefen har ordet

Hösten är här och vi på Sameffekt har kommit igång ordentligt efter en härlig sommar. Under oktober månad kommer vi att besöka ca 50 kunder runt om i södra Sverige, där vi gör uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi hjälper till med att göra riskbedömningar och ser till att all dokumentation är uppdaterad och korrekt utifrån gällande lagstiftning. Vid en granskning av Arbetsmiljöverket, som ska säkerställa att företag följer lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet, kan brister inom detta område leda till sanktionsavgifter. Fokusområden just nu är bland andra emikaliehantering, vibrationsexponering, organisatorisk och social arbetsmiljö samt belastningsskador. Hör av er om ni vill att vi kommer ut och hjälper er!