Hot och våld på arbetsplatser breder ut sig. Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta och mest de som arbetar inom HVB-hem och LSS-boenden. Här ligger hot och våld bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion av HVB och LSS för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Hot och våld på arbetsplatsen, eller risken för att bli utsatt för hot och våld, breder ut sig i många yrken. Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskadeanmälningar orsakade av våld, hot och kränkande särbehandling. Vanligast är anmälningar som rör anställda på HVB-hem (hem för vård eller boende) och LSS-boenden (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Mellan 2012 och 2017 var 41 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro här orsakade av hot och våld, vilket kan jämföras med samtliga branscher i stort som de senaste fem åren haft en motsvarande frekvens om sju procent.

– Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som dessutom ökar i omfattning. Utvecklingen är oroväckande. Arbetsgivare inom HVB och LSS-boenden måste ta problemen på större allvar och sätta in förebyggande åtgärder mot hot och våld, säger Peter Burman som är projektägare för inspektionsinsatsen.

Förebygg risker för hot och våld

Arbetsmiljöverket kraftsamlar nu mot hot och våld genom närmare 800 inspektioner över hela landet inom HVB-hem och LSS-boende. Tillsynen pågår i tre år.

– Vi kontrollerar hur arbetsgivarna förebygger risker för hot och våld i arbetet samt hur de arbetar systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas på jobbet, säger Eva Karsten, projektledare för den nationella inspektionsinsatsen.

Hot och våld vanligt i patientnära arbeten

Arbetsmiljöverket har under en längre tid fått in många tips och anmälningar om tillbud och olyckor om hot och våld, en del med mycket allvarlig utgång.

– I många fall är det kvinnodominerade arbetsplatser där de anställda är i så kallade kontaktyrken. Organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker, där anställda exempelvis har små möjligheter att vara delaktiga och påverka förutsättningar för sitt arbete, är vanliga i sådan verksamhet. Vi vet också att just hot och våld från patienter eller klienter ofta uppstår i arbetsmoment som omfattar omsorg, säger Eva Karsten.

Bristande riskbedömning och rutiner

Arbetsmiljöverket grundar sitt tillsynsarbete på bland annat arbetsskadestatistik och ohälsostatistik, som sjukfrånvaro, för att rikta tillsynen mot särskilt utsatta arbetsmiljöer som påverkar många arbetstagare.

Arbetsmiljöverket har också gjort en sammanställning av djupstudier av hot- och våldsolyckor som inträffat i vård- och omsorgssektorn under 2014-2015. De sju fall som studerats visar på brister i riskbedömning av arbetet samt bristfälliga rutiner för tillbud och åtgärder mot hot- och våldsolyckor.

Fakta: Hot och våld inom HVB-hem och LSS-boende

I Arbetsmiljöverkets inspektion kontrolleras att arbetsgivaren har ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete mot hot och våld och att arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka arbetsmiljön, bedöma dom risker som finns, åtgärda riskerna och regelbundet följa upp och vid behov revidera åtgärderna.
Tillsynen är en del i att förverkliga regeringens arbetsmiljöstrategi som pekar på behovet av insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats mot hot och våld pågår i tre år med start i april 2018. Inledningsvis kommer närmare 800 inspektioner inom HVB-hem och LSS-boenden att genomföras.

Kontakt:
Eva Karsten, projektledare för inspektionsinsatsen, telefon 010-730 93 69
Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 97 93
Presstjänsten, telefon 010-730 91 55