En arbetshälsorapport från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm (CAMM), som bygger på drygt 15 000 enkätsvar från förvärvsarbetande i Stockholms län, visar att det råder stora skillnader i hälsorisker mellan olika yrkesgrupper. Bland de som arbetar som köks- och restaurangbiträden uppger över 60 % att de är tveksamma till om de kan vara kvar i sitt yrke om två år med tanke på hälsan. Hovmästare, servitörer och bartendrar är de som i störst utsträckning upplever en nedsatt arbetsförmåga i förhållande till de psykiska krav som ställs i arbetet. Dessutom är restauranganställda den yrkesgrupp som röker mest och ligger i topp när det gäller riskkonsumtion av alkohol. Kvinnliga städare och hemservicepersonal är de som i störst utsträckning upplever en nedsatt fysisk arbetsförmåga av sitt arbete.

Undersökningen visar också att många yrkesgrupper har ett spänt arbete, det vill säga höga krav och låg kontroll i sitt arbete. Bland män är de mest utsatta köks- och restaurangbiträden följt av brevbärare och fordonsmekaniker. Bland kvinnor är det bevaknings- och säkerhetsyrken, som parkeringsvakter, väktare och larmpersonal.

De som känner sig mest stressade i sitt arbete är lärare i yrkesämnen bland män och universitets- och högskolelärare bland kvinnor.

I Arbetshälsorapporten redovisas också yrkesstatistik över bland annat övertidsarbete, sjukfrånvaro, livsstil och levnadsvanor, tillgång till företagshälsovård och utsatthet för fysiska risker, som exempelvis buller, luftföroreningar och vibrationer. Nästan genomgående är det lågutbildade som är mest utsatta för hälsorisker.

Läs mer via länken: https://camm.sll.se/rapporter-och-faktablad/rapporter/rapporter-2020/arbetshalsorapport-stockholms-lan-2020/