Arbetsmiljöverket har fattat beslut om nya, ändrade föreskrifter för arbetsplatsers utformning.  De innehåller regler om allt från luftkvalitet till krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Många av dessa regler har funnits tidigare, men en del har förtydligats, skärpts och tillkommit. En nyhet är att det nu kommer att ställas tydligare krav på att byggherrar, arkitekter och projektörer tar hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden redan vid projekteringen.

Nya arbetsplatser ska även projekteras så att de blir tillgängliga för personer som har en funktionsnedsättning. Det handlar till exempel om bredden på dörrarna och att det ska finnas säkra utrymningsvägar. Tanken är att man ska göra rätt från början då det kan bli kostsamt att ändra en redan byggd arbetsplats, om det ens är möjligt, menar Arbetsmiljöverket. Kravet på ökad tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning gäller nu alla nybyggda arbetsplatser och vid större ombyggnationer.

En annan regel som skärps är kravet på att det ska finnas rörelseutrymme för att kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt. Det gäller vid arbetsmoment där man behöver vrida, huka eller böja sig ned. Det tidigare rådet att det ska vara 0,8 meter fritt arbetsutrymme vid vård eller flytt av patienter inom vård och omsorg gäller numera som ett generellt krav inom all verksamhet.

De nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning träder i kraft den första januari 2021 och gäller alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna, inte i eget eller andras hem.