Arbetsmiljöverkets rapport “Arbetsorsakade besvär 2018” visar att tre av tio yrkesanställda haft besvär till följd av sitt arbete, antingen fysiskt eller psykiskt. 65 procent av dessa uppgav att för hög arbetsbelastning var orsak till besvären. De vanligaste besvären var trötthet – vilket var något vanligare bland kvinnor – samt smärta och värk – vilket verkar drabba både män och kvinnor lika hårt. Samtidigt ligger kränkande särbehandling bakom ungefär en av tio anmälda arbetssjukdomar på arbetsplatsen.

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende. Det handlar främst om beteenden som skapar stress, obehag och en förnedrande känsla hos den som utsätts för kränkningen. Arbetsmiljöstatistik från åren 2014–2018 visar att kvinnor står bakom fler än fyra av fem anmälningar om kränkande särbehandling. Det beror bland annat på att många av anmälningarna kommer från kvinnodominerade arbetsplatser såsom social omsorg, utbildning och sjukvård.

För att både arbetsgivare och arbetstagare ska kunna prestera och trivas på sin arbetsplats är arbetsmiljön en viktig del. Arbetsgivaren har ett ansvar för att alla medarbetare känner sig inkluderade och trygga. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor kan man förhindra skador, ohälsa och kränkande särbehandling. Det kan i sin tur skapa en mer hållbar arbetsplats med engagerade medarbetare.