Tjänster

Sameffekt hjälper små och medelstora företag med hållbart företagande. Vi bidrar till att skapa framgångsrika företag genom säkra, stimulerande och utvecklande arbetsplatser.

Att motivera anställda att se sin roll på arbetsplatsen är viktigt för trivseln och hälsan. Sameffekts konsulter hjälper företag att komma igång med detta, och stödjer dem i deras fortsatta motivationsarbete. För att förenkla detta arbete, har Sameffekt tagit fram en modell baserad på praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper. De områden Sameffekt erbjuder tjänster inom är;

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är att ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Arbetsmiljöfrågor ska vara inordnade i den normala verksamheten och även omfatta psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Alla arbetsgivare måste enligt lagen bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete.

Konsulting

Sameffekt jobbar också på uppdrag mot kunder inom arbetsmiljö. Exempelvis så kan vi utifrån ett specifikt behov hjälpa företag med exempelvis skyddsronder och riskbedömningar. Vi kan åta oss det mesta inom arbetsmiljöområdet men även rena personalfrågor.

Kvalitet och miljö

Sameffekt erbjuder även tjänster inom miljö- och kvalitetssystem (ISO) i direkt anslutning till vårt kärnområde arbetsmiljö. Vi har tillsammans med våra underleverantörer åstadkommit många lyckosamma certifieringar.

Utbildningar

Sameffekt erbjuder många utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Till exempel Arbetsmiljöutbildning, BAS-P/BAS-U, Första hjälpen/HLR, Fallskydd, Säkra lyft och Ställningsbyggnad.

För information besök vår sektion om aktuella utbildningar.

Organisationsutveckling

Förmågan till förnyelse är en framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar i en arbetsmarknad i ständig rörelse. Förbättringsarbeten måste styras och drivas framåt så att chefer och medarbetare stimuleras, engageras och trivs i arbetet.

Personalfrågor

Sameffekt kan vara rådgivare i frågor som rör personalen.

Medarbetarenkäter

Medarbetarenkäten är ett effektivt redskap som fångar upp förändringar inom organisationen och hjälper er att jobba strategiskt med målstyrning och förändringsarbete. Den mäter psykosociala arbetsmiljöfaktorer, fångar upp förändringar inom organisationen och visa era medarbetare att deras åsikter och upplevelser av arbetet är viktiga. Utifrån resultatet kan ni välja ut nyckeltal att följa och sätta mål kring inför nästa enkät.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet fyller ett viktigt syfte när det gäller att lägga grunden för de anställdas utveckling, trivsel och prestationer. Genom att ta reda på vad medarbetarna behöver för att trivas och klara av sina arbetsuppgifter, vad de behöver lära sig och vad de kan bidra med, har man som chef större möjligheter att hjälpa dem i deras utveckling.

Förteckning och riskbedömning kemiska risker

I alla verksamheter där kemiska riskkällor förekommer, ska dessa förtecknas och riskbedömas. Vi på Sameffekt kan hjälpa företag med att skapa förteckningar och att hålla dem uppdaterade.